px,pt,em 换算表

2022-06-01 14:43 更新

pt (point,磅):是一个物理长度单位,指的是72分之一英寸。

px (pixel,像素):是一个虚拟长度单位,是计算机系统的数字化图像长度单位,如果px要换算成物理长度,需要指定精度DPI(Dots Per Inch,每英寸像素数),在扫描打印时一般都有DPI可选。Windows系统默认是96dpi,Apple系统默认是72dpi。

em(相对长度单位,相对于当前对象内文本的字体尺寸):是一个相对长度单位,最初是指字母M的宽度,故名em。现指的是字符宽度的倍数,用法类似百分比,如:0.8em, 1.2em,2em等。通常1em=16px。

字号:是中文字库中特有的一种单位,以中文代号表示特定的磅值pt,便于记忆、表述。

pt和px的换算公式可以根据pt的定义得出:

pt=1/72(英寸), px=1/dpi(英寸)

因此 pt=px*dpi/72

以Windows下的96dpi来计算,pt=px*72/96=px*3/4

字号 pt px em

初号

42pt

56px

3.5em

小初

36pt

48px

3em

 

34pt

45px

2.75em

 

32pt

42px

2.55em

 

30pt

40px

2.45em

 

29pt

38px

2.35em

 

28pt

37px

2.3em

 

27pt

36px

2.25em

一号

26pt

35px

2.2em

 

25pt

34px

2.125em

小一

24pt

32px

2em

二号

22pt

29px

1.8em

 

20pt

26px

1.6em

小二

18pt

24px

1.5em

 

17pt

23px

1.45em

三号

16pt

22px

1.4em

小三

15pt

21px

1.3em

 

14.5pt

20px

1.25em

四号

14pt

19px

1.2em

 

13.5pt

18px

1.125em

 

13pt

17px

1.05em

小四

12pt

16px

1em

 

11pt

15px

0.95em

五号

10.5pt

14px

0.875em

 

10pt

13px

0.8em

小五

9pt

12px

0.75em

 

8pt

11px

0.7em

六号

7.5pt

10px

0.625em

 

7pt

9px

0.55em

小六

6.5pt

8px

0.5em

七号

5.5pt

7px

0.4375em

八号

5pt

6px

0.375em


以上内容是否对您有帮助:
在线笔记
App下载
App下载

扫描二维码

下载编程狮App

公众号
微信公众号

编程狮公众号