python文本 去掉字符串前后空格

由 13676692808 创建,小路依依 最后一次修改 2016-11-16

python文本 去掉字符串前后空格

场景:

去掉字符串前后空格

可以使用strip,lstrip,rstrip方法

 >>> a="abc".center (30)  
 >>> a  
 '             abc              '  
 >>> b=a.lstrip ()  
 >>> b  
 'abc              '  
 >>> c=a.rstrip ()  
 >>> c  
 '             abc'  
 >>> d=a.strip ()  
 >>> d  
 'abc'  
 >>>   

这三个方法默认是去掉空格,也可以通过参数去掉其他字符,等价与replace

 >>> a="abc"  
 >>> b=a.strip ('a')  
 >>> b  
 'bc'  
 >>> c=a.replace ('a','')  
 >>> c  
 'bc'  
 >>>   

以上内容是否对您有帮助:
二维码
建议反馈
二维码