Electron 在线/离线事件探测

使用标准 HTML5 APIs 可以实现在线和离线事件的探测,就像以下例子:

main.js

var app = require('app');
var BrowserWindow = require('browser-window');
var onlineStatusWindow;

app.on('ready', function() {
 onlineStatusWindow = new BrowserWindow({ width: 0, height: 0, show: false });
 onlineStatusWindow.loadURL('file://' + __dirname + '/online-status.html');
});

online-status.html

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <script>
   var alertOnlineStatus = function() {
    window.alert(navigator.onLine ? 'online' : 'offline');
   };

   window.addEventListener('online', alertOnlineStatus);
   window.addEventListener('offline', alertOnlineStatus);

   alertOnlineStatus();
  </script>
 </body>
</html>

也会有人想要在主进程也有回应这些事件的实例。然后主进程没有 navigator 对象因此不能直接探测在线还是离线。使用 Electron 的进程间通讯工具,事件就可以在主进程被使,就像下面的例子:

main.js

var app = require('app');
var ipc = require('ipc');
var BrowserWindow = require('browser-window');
var onlineStatusWindow;

app.on('ready', function() {
 onlineStatusWindow = new BrowserWindow({ width: 0, height: 0, show: false });
 onlineStatusWindow.loadURL('file://' + __dirname + '/online-status.html');
});

ipc.on('online-status-changed', function(event, status) {
 console.log(status);
});

online-status.html

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <script>
   var ipc = require('ipc');
   var updateOnlineStatus = function() {
    ipc.send('online-status-changed', navigator.onLine ? 'online' : 'offline');
   };

   window.addEventListener('online', updateOnlineStatus);
   window.addEventListener('offline', updateOnlineStatus);

   updateOnlineStatus();
  </script>
 </body>
</html>
注意:如果电脑启动了虚拟机的网卡驱动,可能会出现离线探测不准确.
以上内容是否对您有帮助:
在线笔记
App下载
App下载

扫描二维码

下载编程狮App

公众号
微信公众号

编程狮公众号

意见反馈
返回顶部