C 练习实例2

C 语言经典100例 C 语言经典100例

题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可可提成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?

程序分析:请利用数轴来分界,定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。

程序源代码:

#include<stdio.h>
int main()
{
	double i;
	double bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
	printf("你的净利润是:\n");
	scanf("%lf",&i);
	bonus1=100000*0.1;
	bonus2=bonus1+100000*0.075;
	bonus4=bonus2+200000*0.05;
	bonus6=bonus4+200000*0.03;
	bonus10=bonus6+400000*0.015;
	if(i<=100000) {
		bonus=i*0.1;
	} else if(i<=200000) {
		bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
	} else if(i<=400000) {
		bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
	} else if(i<=600000) {
		bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
	} else if(i<=1000000) {
		bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
	} else if(i>1000000) {
		bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
	}
	printf("提成为:bonus=%lf",bonus);

	printf("\n");
}

以上实例输出结果为:

你的净利润是:
120000
提成为:bonus=11500.000000

C 语言经典100例 C 语言经典100例